زمینه های پژوهشی 1395/12/02

  مشاوره پایان نامه چهارسال کار علمی در دوره فوق دکتری در ایران و کشور کره جنوبی دارای 30 عنوان مقاله ISI و ده ها عنوان مقاله در کنفرانس های ملی و بین  المللی واکنش های شیمیایی فرایندهای جذب سطحی روی گزافن و سایر جاذب ها واکنش های فاز گازی ترموشیمی واکنش های شیمیایی مطالعه […]

همکاریهای جدید مورخ 1395/11/30

  مشاوره پایان نامه مشاوره صفر تا صد پایان نامه رشته حسابداری وارد پیشنهادی که دانشجو (رشته برق_کنترل)برای پایان نامه ارشد خواستار مدنظر گرفته شدن توسط محقق ذیربط میباشد  که بعد از بررسی آنها با توجه به تواناییشان مقاله مرجع و نوآوری را ارایه دهند تا  دانشجو پس از ارایه به استاد و کسب نظر […]